Példák a Giessen Teszt párkapcsolati alkalmazására I.

 

A Giessen Teszt felhasználását annak a három párnak a kapcsán fogjuk bemutatni, akiket a Párklíma Skála hosszabb változatának alkalmazási példáiban már megismertünk. Hasonlóképpen jártunk el itt is, mint a PKS esetében, hiszen a Giessen Teszt magyar fordításának pszichometriai vizsgálatai egyelőre nem készültek el. Így az eredeti, német nyelvű Giessen Tesztet töltettük ki a párokkal, hiszen annak pszichometriai bevizsgálása már megtörtént. Mindhárom pár az első találkozás alkalmával töltötte ki a kérdőívet, a párok tagjai egyidejűleg, de két külön asztalnál ülve, egymásnak háttal jelölték válaszaikat, az eredmények megbeszélésére pedig a következő találkozás alkalmával került sor - hasonlóképpen, mint a PKS esetén.

A kitöltött GT-S, GT-FM és GT-FW tesztlapokat a hat sablon segítségével, manuálisan értékeltük. A nyerspontokat skálánként összeadtuk, majd átvezettük a profillapra, ahol a megfelelő értékponthoz tartozó jelöléseket összekötve rajzoltuk fel a grafikus skála-profilt. Az egyes személyek eredményeit előbb külön profillapon rögzítettük, majd a jobb áttekinthetőség érdekében készítettünk egy közös profillapot a négy grafikonnal, illetve az önképeket összevető, és az egymás jellemzését összevető változatokat is megrajzoltuk. Mindhárom esetben következetesen ugyanazokat a jelöléseket használtuk: a nő önmagáról alkotott képét piros, a nő a férfi szerinti képét narancssárga, a férfi önmagáról adott jellemzését kék, a férfi a nő szerinti értékelését zöld vonallal jelöltük. A profilok elemző összehasonlítása mellett a három vizsgált pár párkapcsolati típusát is azonosítottuk.

 

Első példa

 

Emlékeztetőül: Zsuzsa (34) és Péter (37) nyolc éves házasok, két fiuk van, akik négy illetve két évesek. Közös vállalkozásukban együtt dolgoznak, és az Enrich Programban vettek részt, kapcsolatuk gazdagítása érdekében.

Először tekintsük át Zsuzsa GT - Profillapját, mely Zsuzsa önértékelését és Zsuzsa Péterről adott értékelését mutatja.

Ábra: Zsuzsa GT - Profillapja

 

Zsuzsa önmagáról alkotott képét a piros színű grafikon mutatja, melynek értékei mindenütt a normál övezetbe esnek. Első pillantásra egy szociálisan átlagosan pozitív, alkalmazkodásra, de irányításra is alkalmas, megfelelően kontrollált, közepesen aktív, megfelelően kapcsolatkész és nyitott, szociálisan mérsékelten potens nő képe rajzolódott ki előttünk. Zsuzsa szociális önérvényesítő képessége átlagos, a környezete szemében elfogadott, annak tudja mutatni magát, aki valójában. Pszichoszociális kapcsolataiban mértékletes, a tekintélyhez fűződő viszonya egészséges: képes a domináns szerepet felvenni, nem fél a konfliktusoktól, de kevéssé agresszív, és türelmes. Ösztönimpulzusait kordában tudja tartani, ugyanakkor képes az örömelvnek megfelelő magatartásformákra is: szereti a rendet, a rendszert, de képes kikapcsolódni, a megfelelő helyzetben könnyen ellazul. Alaphangulatára inkább a derű jellemző, magabiztos, indulatait jól reagálja le, független, kevéssé szorong, önbizalma megfelelő. Kapcsolataiban autonóm, ugyanakkor képes bízni másokban, nyitott, belső érzelmeit könnyen kifejezi. Érett és alkotó személyiség, aki tud dolgozni és szeretni.

A zöld görbét tekintve, mely Zsuzsa Péterről alkotott véleményét mutatja, azt látjuk, hogy Zsuzsa saját magához képest kevesebb középértékű és több extrém választ adott, amiből arra következtethetünk, hogy bátrabban és határozottabban nyilatkozott férjéről. Másrészt a standard skála zöld színű grafikonját szemlélve azt is látjuk, hogy vonalvezetése erősen hasonlít a saját magáról alkotott kép grafikonjáéhoz, valamennyi skála tekintetében a kontinuum azonos oldalán helyezkednek el. Hasonlónak látja tehát Zsuzsa önmagát és Pétert, azzal a különbséggel, hogy férjét intenzívebben - és több szempontból pozitívabban értékeli. Úgy érzi, Péter néhány szociális vonatkozásban felülmúlja őt: népszerűbb és még megbecsültebb a munkájában, jobb az önérvényesítő képessége, dominánsabb, ügyesebb színész, sokkal vidámabb és lazább, nyitottabb, kapcsolatkészebb, bizalmasabb, társaságban könnyedebb ugyanakkor odaadó szerelmes, kreatív és fantáziadús. Igaz, a kontroll skála értékei szerint valamivel kevésbé kontrollált, rendetlenebb, makacsabb, türelmetlenebb is.

Az egyetlen igazi eltérés az N és E skála értékeiben mutatkozik kettőjük között: míg Zsuzsa magáról hajlamosabb középértékű válaszokat adni, és inkább kerüli a szélső értékeket, addig Péternél megfordul ez az irány. Megkockáztathatjuk a feltételezést, hogy a közvetett összehasonlítás ellenére ("másokhoz képest" ítélte meg mindkettőjüket) miközben önmaguknak hasonló kvalitásokat tulajdonít, önmagát szerényebben ítéli meg, míg Péter pozitív tulajdonságait szívesen hangsúlyozza. Ez a köztük érezhető jó légkör egyik magyarázatául is szolgálhat.

 

Nézzük meg milyen a kép Péter szemszögéből! Péter GT - Profillapja, mely Péter önértékelését és Péter Zsuzsáról adott értékelését mutatja.

Ábra: Péter GT - Profillapja

 

Péter önképét a kék színű grafikon mutatja, melynek értékei két skála esetén vannak a normál övezeten kívül: a kapcsolatkészség, nyitottság és a szociális potencia skálán. Saját megítélése szerint Péter nyíltszívű, másokhoz közel álló, irántuk bizalommal viszonyuló, a szerelmet intenzíven megélő személy. Amolyan igazi társas lény, aki kapcsolataiban könnyed, ugyanakkor odaadó és mélyen kötődő, tud szeretetet adni és elfogadni, alkotóképes, szociálisan (is) potens. Egyébiránt úgy jellemzi magát, mint aki átlagos szociális rezonanciájú, közepesen vonzó, munkáját megfelelően elismerik, adekvát önérvényesítő képességgel és népszerűséggel bír. Bár nem mondható, hogy uralkodó típus, hiszen szereti a vitákat békésen rendezni, a nézeteltéréseket együttműködéssel eloszlatni, mégis hajlik a domináns működésmódra, amennyiben nem szívesen veti alá magát másoknak, kissé türelmetlen, és ráadásul jó színészi képességei vannak. Alaphangulata átlagos, kontrolláltsága hasonlóképpen: a helyzethez illően szabályozott vagy éppen elengedett, laza. Az E skála értékei arra hívják fel a figyelmet, hogy Péter kerüli a szélsőségeket a véleményalkotásban - legalábbis, amikor saját magáról van szó, szívesebben marad meg a középúton.

Láthatjuk viszont a narancssárgával rajzolt profilon, mely Péter Zsuzsára vonatkozó értékelését tartalmazza, hogy felesége viszonylatában kicsit másként működik. Az E skálán ebben az esetben a normál övezet felső részébe esik a pontérték, Zsuzsával kapcsolatban tehát könnyedebben jelölt hármasokat Péter. Hogy ennek milyen hatása mutatkozik a standard skálák értékein, azt láthatjuk: feleségét önmagához képest szociálisan pozitívan rezonálóbbnak, jobb alkalmazkodóképességűnek, rendesebbnek, gondosabbnak, nyitottabbnak, kapcsolatkészebbnek és magasabb szociális potenciájúnak jelölte. Alapjában azonban ismét azt látjuk, hogy a két profil vonalvezetése nagyon hasonló.

Itt is eltérés mutatkozik az N és E skála tekintetében, hiszen Péter is hajlamosabb magáról középértékű válaszokat adni, és határozottan kerüli a szélső értékeket, Zsuzsa esetében viszont megfordul ez az irány. Péter önmagát szerényebben ítéli meg, míg Zsuzsa pozitív tulajdonságait szívesen hangsúlyozza. Ez határozottan megerősíti azt a feltevésünket, hogy ennek komoly jelentősége van a jó kapcsolatukban.

 

Érdemes egy kis időt szentelni annak is, hogy megnézzük, milyen kép rajzolódik ki a házasfelekről a saját maguk és a társuk által adott válaszok tükrében.

 

Ábra: A Zsuzsáról szóló profilok

 

Világosan látszik a mintázatból, hogy míg Zsuzsa önmagáról adott értékelése (piros vonal) a normál övezeten belül marad, addig a Péter megítélését mutató értékek (narancssárga vonal) kicsit "kilógnak" a normál övezetből a pozitív szociális rezonancia irányába az 1. skálán, a nyitottság irányába az 5. skálán és a magas szociális potencia irányába a 6. skálán. Péter hajlamos dicsérni Zsuzsát, képes pozitív tulajdonságait méltányolni, értékesnek tartja feleségét.

 

Ábra: A Péterről szóló profilok

 

Itt annak lehetünk tanúi, hogy Zsuzsa sok szempontból hasonlóképpen működik a tesztben. Két skálán adott értékelése tökéletesen egybeesik Péter saját megítélésével. Péter önképében éppoly nyíltszívű, másokhoz közel álló, irántuk bizalommal viszonyuló, a szerelmet intenzíven megélő személy, mint felesége szerint. A másik pont, ahol a zöld és a kék grafikon találkozik egymással, a dominancia skála. Péter hasonlóan vélekedik saját vezetéssel kapcsolatos viszonyáról, konfliktusokra és nézeteltérésekre való reakciómódjairól, türelmességéről és színészi kvalitásairól. Van ugyanakkor két skála, a 3. és 4. skála, melyek értékelésében Péter egészen másként látja önmagát, mint felesége őt. Péter átlagosan kontrolláltnak ítélte magát, Zsuzsa enyhén alulkontrolláltnak látta: ezek a különbségek valójában a rendhez és az igazsághoz való viszony, illetve a dolgok komolyan vevése közötti eltérő megítélésekből adódtak. Az alaphangulat kapcsán Zsuzsa inkább Péter derűsségét, a problémákkal való nagyvonalú bánásmódját és jó indulat-levezetését látta, míg Péter töprengőbbnek, önvádra hajlamosabbnak jelezte saját magát.

 

Érdekes azt is szemügyre venni, mit mutat egymás mellett Péter és Zsuzsa önképe, illetve a másikról alkotott képe.


Ábra: Péter és Zsuzsa profiljai önmagukról illetve egymásról

 

Világosan látható, hogy milyen erőteljesen átfedi egymást az a kép, amit a párok egymásról alkotnak, ugyanakkor egymáshoz is rendkívül hasonlítanak. A teljes, összesített profil is jól mutatja ezt.

Ábra: Péter és Zsuzsa összesített profilja

 

A párkapcsolati típusok tekintetében Péter és Zsuzsa az első típusba sorolhatók, azaz az "aktív harmónia kapcsolat" típusába. Példájukon az is érthetőbbé válik, mit is jelent az, hogy a párkapcsolat struktúrája teljesen szimmetrikus, hiszen jól láthatjuk ezt az összesített profilokon. Nagyban a felek szociális képességeinek köszönhető a kapcsolat harmóniája, hiszen mindketten szociálisan pozitív módon rezonálnak, nyitottak, alkalmazkodóképesek és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkeznek. A környezettől sok pozitív visszajelezést kapnak, ez a megerősítés pozitívan hat kapcsolatukra is. Korrektek, megfelelően kontrolláltak. Péter valamivel kevésbé szorongó, Zsuzsa agresszivitása visszafogottabb, csillapított. Teljesen és tökéletesen megfelelnek a társadalmi elvárásoknak. A szerepstruktúrájuk kongruens, ellentmondásmentes. Mindketten érzik, hogy megbecsülik őket, aktívak, szorgalmasak, jó kapcsolatteremtők, minden élethelyzetet képesek megoldani.

 
<< Párkapcsolati interpretáció
Második példa >>
> Részletes tartalomjegyzék <