Példák a Giessen Teszt párkapcsolati alkalmazására II.

 

Második példa

 

Emlékeztetőül: Zoltán (31) és Tibor (45) két éve élettársak. Zoltán másfél éve nem dolgozik, Tibor cégvezetőként dolgozik egy nemzetközi vállalat magyar egységénél. Érzelmi eltávolodásuk illetve féltékenység miatti problémáik kapcsán kértek segítséget.

Először tekintsük át Zoltán GT - Profillapját, mely Zoltán önértékelését és Zoltán Tiborról adott értékelését mutatja.

 

Ábra: Zoltán GT - Profillapja

 

Zoltán önmagáról alkotott képét a piros színű grafikon mutatja, melynek értékei a hat standard skála közül három esetén is a normál övezeten kívülre esnek, a szociális rezonancia értéke az interpretációt igénylő tartományba, míg a dominancia és az alaphangulat skálák értékei a statisztikailag kiugró tartományba. Az N és E skálákat nézve azt találjuk, hogy Zoltán két esetben adott középérték választ (ez a normál értéknél kevesebb), szélsőséges válaszai pedig átlagos számúak. Ez azt mutatja, hogy önmagát kevéssé szélsőségesen ítélte meg, de a szokásosnál erősebben hajlott arra, hogy valamelyik irányba elköteleződjön. Ennek alapján még inkább komolyan vehetjük a skálaértékeket. Saját magát tehát határozottan negatív szociális rezonanciájú személynek éli meg, úgy érzi nem értékelik, önérvényesítő képessége minimális, kevesen kedvelik és kevesek szemében vonzó. Valójában az egyetlen item ezen a skálán, amelyre jobb oldali választ (PR) adott az, hogy nagy figyelmet szentel a megjelenésének. Hasonlóképpen gyengének látja saját dominanciáját: rendkívül engedelmes, simulékony, kerüli a konfliktusokat és nézeteltéréseket, türelmes. Kifejezetten jellemző rá az agresszivitásmentességre való hajlam (agressziója befelé fordul), az önalávető magatartás és az önlekicsinylés. Az alaphangulata erősen depresszív, különösen egyedül töltött óráiban hajlik problémáin való rágódásra, az önvádlásokra. Erősen dependens, szorong, indulatait elfojtja. Önbizalom és magabiztosság hiányában a depressziós dekompenzáció ellen külső kapcsolatot keres védelemként, elsősorban Tibor személyében. Ezért szeretne mindig vele lenni, ezért erősödik nyomottsága és levertsége, amikor Tibor tőle távol van, innen származik az a magatartás, amit Tibor féltékenységként él meg, és Zoltán félelmei Tibor érzelmi és fizikai eltávolodásától.

Tiborról adott értékelését tekintve (zöld vonal a profillapon), az is világossá válik, miért benne látja Zoltán problémái megoldásának kulcsát. Ahogy önmagát extrémen negatív szociális rezonanciájúnak ítélte meg, úgy Tibort éppen ellenkezőleg. Statisztikailag kiugróan pozitív szociális rezonanciát tulajdonít neki: vonzó, népszerű, rendkívül megbecsült és elismert, és remek önérvényesítő képességű személyként jeleníti meg. Az N és E értékek azt jelzik, hogy Zoltán határozottan hajlik Tibor szélső értékekkel történő jellemzésére, ennek köszönhetően a partnere profilja a szociális rezonancia skála extrém pozitivitásán túl, az alaphangulat tekintetében is kiugró, és a dominancia és a kontrolláltság skálán is interpretációt igénylő tartományba kerül. Ennek megfelelően a Zoltán által lefestett Tibor hallatlanul derűs és független, magabiztos, agresszióját kifelé fordítja, és ritkán töpreng. Olyan egyén, aki - már csak életkorából adódóan is - megfelel olyan szociokulturális normáknak, mint például a rendesség, pontosság, igazságszeretet, pénzzel való jó bánásmód, magas fokú kitartás, mindemellett viszont domináns, vezető szerepet szívesen és könnyedén vállal, szükség esetén bátran belemegy nézeteltérésekbe, véleményéhez határozottan ragaszkodik és kevéssé türelmes.

 

Vajon mit mutat ehhez képest Tibor GT - Profillapja, amely Tibor önértékelését és Zoltánról adott vélekedését tartalmazza?

 

Ábra: Tibor GT - Profillapja

 

A kék vonal két skálán marad csupán a normál övezeten belül, a dominancia és a kontroll skálákon, ezekben a dimenziókban Tibor úgy véli, hogy a többi emberhez képest kevéssé különbözik. Hogy ezt komolyan vehetjük, azt alátámasztja, ha szemügyre vesszünk az N és E skálákat, valamint a többi standard skála értékét. Az N skála átlagos alatti értéke arra utal, hogy Tibor kevés középértékű választ adott, míg az E skála átlag feletti értéke azt jelzi, hogy hajlamos volt önmagát extrém értékekkel jellemezni. Kevés a valószínűsége, hogy miközben Tibor a többi skálán felnagyítja tulajdonságait, addig a dominancia és kontroll skálákon ellenkezőképpen jár el. A kapcsolatkészség skálán jobbra, a zárkózottság felé tolódódást figyelhetünk meg, ami Tibor státuszában és a többi jellemzőjének figyelembevételével meglepőnek tűnne, párkapcsolati státuszának ismeretében azonban könnyen érthető ez a visszafogottsága. Homoszexualitása miatt meggondolja kinek mit mondhat el, hogy milyen helyzetben mennyit adhat ki magából, hogy mennyire érzi közel magát másokhoz, ahogy azt is, hogy milyen fokon hajlik önmagából kiindulni. Magas szociális potenciájának és kiemelkedően pozitív szociális rezonanciájának ismeretében azt kell mondanunk, hogy Tibor megtalálta az egyensúlyt saját identitása kifejezése és a környezettel való jó kapcsolat fenntartása között. Férfi a párkapcsolatában is, és az élete egyéb területén is, ebben következetes, ami bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy jól érzi magát a világban. Az alaphangulat skálán megjelenő statisztikailag kiugróan magas érték jelzi milyen kevéssé szorong, milyen magas fokon független a körülmények változásaitól, milyen derűlátó, életvidám, energikus és aktív.

A Zoltánról adott jellemzés (narancssárga vonal) három skálán kifejezetten komplementer a kékhez képest: extrém negatív szociális rezonanciát, erős depresszív alaphangulatot és szociális impotenciát mutat. Másik három skálán viszont viszonylag közeliek a pontok. A dominancia, a kontroll és a kapcsolatkészség tekintetében.

 

  Ábra: A Tiborról szóló profilok

 

Ha együtt vizsgáljuk a Tiborról szóló grafikonokat, akkor azt látjuk, ahogy az önjellemzés (kék vonal) és Zoltán értékelése (zöld vonal) szinte együtt mozog, egyedül a dominancia skálán van közöttük jelentős eltérés. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy Zoltán a maga elszigetelt helyzetéből, önmagához mérve és elsősorban Tibor vezetői kvalitásait tekintve értékelte őt, míg Tibor az emberek nagyobb sokaságához képest jellemezte magát, nem pedig Zoltánhoz hasonlítva. A többi skála arról tanúskodik, hogy Tibor szociálisan kiemelkedően pozitív rezonanciájú, magas potenciájú, aktív, élettel teli és bizalmát tekintve helyzetéhez alkalmazkodóan visszafogott.

 

  Ábra: A Zoltánról szóló profilok

 

A Zoltánról kirajzolódó kép talán még világosabb, hiszen a saját (piros vonal) és Tibor (narancssárga vonal) értékelései végig együtt mozognak, a közöttük levő differenciák pedig abból adódnak, hogy szociális szempontból Tibor még szigorúbban értékeli Zoltánt, mint Zoltán önmagát.

 

Ábra: Zoltán és Tibor profiljai önmagukról illetve egymásról

 

Az önképeket és egymás jellemzését összevetve mindkét esetben nagy eltéréseket látunk kettőjük profiljában, akár azt vizsgáljuk, milyennek írják le önmagukat (kék és piros vonal), akár azt, milyennek látjuk egymást (zöld és narancssárga vonal) kifejezetten komplementer mintázatokat látunk. A teljes,összesített profil is jól mutatja ezt.

 

Ábra: Zoltán és Tibor összesített profilja

 

Párkapcsolati típusukat tekintve Zoltán és Tibor határozottan és világosan a nyolcadik típusba sorolhatók, azaz a "Tradicionális szerepmegosztású kapcsolat" típusába. Az általános leírásnál már láttunk, hogy ez az egyik olyan kapcsolat, amelynek mintázata kifejezetten komplementer. Míg Tibor pozitív szociális rezonanciával rendelkezik, domináns és hipomán, addig Zoltánt negatív szociális rezonancia jellemzi, engedelmes, erősen depresszív, mintha minden negatív jegy nála jelenne meg. Ezt a pár mindkét tagja világosan és határozottan így érzi. Egyetlen eltérés figyelhető meg nálunk a heteroszexuális párok ilyen típusú kapcsolatához képest, hogy míg ott a férfi nyitott, a nő pedig zárkózott, addig itt mindkettőjüknél inkább zárkózottságot találunk. Zoltán és Tibor szerepmegosztása hagyományos férj-feleség szerepmegosztást mintáz, amennyiben Tibor a dinamikus, aki jól tudja érvényesíteni elképzeléseit, Zoltán pedig a gátlásos és visszafogott. Az is látható a skálákból, hogy Tibor úgy érzi, Zoltán is lehetne aktívabb és tanúsíthatna nagyobb önbizalmat, ez azonban sajnos ritkán sikerül neki, amit vissza is jeleznek nála a depresszióra utaló mozzanatok. Figyelmet érdemel, hogy az erősen kifejlődött szerepmegosztás mindkettőjük lehetőségeit leszűkíti és kapcsolati egyensúlyukat labilissá teszi, ennek tudhatók be a kapcsolatban jelentkező érzelmi nehézségek.

 
<< Példák a Giessen Teszt párkapcsolati alkalmazására I.
Harmadik példa >>
> Részletes tartalomjegyzék <