Példák a Giessen Teszt párkapcsolati alkalmazására II.

 

Harmadik példa

 

Emlékeztetőül: Anna (35) és László (33) öt éves házasok, két gyermekük van, Anna előző házasságából egy 14 éves lány, és egy három és fél éves közös kisfiú. László építési vállalkozó, Anna nemrég helyezkedett el egy multinál. László hűtlensége kapcsán kialakult házassági krízisükben kértek segítséget.

Először tekintsük át Anna GT - Profillapját, mely Anna önértékelését és Lászlóról alkotott képét mutatja.

 

Ábra: Anna GT - Profillapja

 

A piros színű grafikon pontjai négy standard skálán a normál övezetbe esnek (szociális rezonancia, kontroll, kapcsolatkészség és szociális potencia, és a kiegészítő skálákon is átlagos értékűek. A dominancia skálán és az alaphangulat skálán viszont átlag feletti értékeket találunk, mely arra utal, hogy Anna saját véleménye szerint határozottan simulékony, türelmes, agresszivitástól és impulzivitástól mentes, alkalmazkodó képes, alárendelődő személy, aki konfliktus esetén hajlik rá, hogy önmagát leértékelje, a másiknak alávesse. Ezzel összefüggésben áll az alaphangulat skálán mutatott erőteljes jobbra tolódás. Anna agresszióját hajlamos befelé fordítani, önbizalma csekély, emiatt dependens tendenciákat mutat, segélykérésként függőségi viszonyokat keres, melyek megvédhetik saját depressziójától. Az N és E skálák egymáshoz való viszonya arról tájékoztat, hogy inkább középmezőben, mint szélsőségesen helyezi el magát a másokkal való összehasonlításban. Az engedelmességet és a depresszív hangulatot jelző két skála a többi dimenzió normál övezetű értéke mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy Anna a krízishelyzetben kezd kimerülni, energiái fogyóban vannak, levert és elhagyja magát, lemond sorsa irányításáról. Ezek mindenképpen figyelmeztető jegyek.

Anna Lászlóról adott értékelésében (zöld vonal) a férfi az első három skálán egyaránt extrém értéket kapott. Felesége jellemzésében egy rendkívüli pozitív szociális rezonanciájú férfi képe bontakozik ki előttünk, aki szélsőségesen domináns és alulkontrollált. A sokak által kedvelt és elismert, nagyhatalmú, vonzó férfié, aki egyúttal a zsarnok megtestesítője, hiszen agresszív, impulzív, makacs, uralkodni vágyó, önző, állhatatlan, féktelen és rendetlen. Az E skála emelkedett értékeiből kitűnik, hogy Anna ceruzája bizony erősen fogott László megítélésénél, ellentétben önjellemzésével, itt kifejezetten gyakran használta a szélső értékeket. Leginkább azokat a negatív indulatokat láthatjuk itt, melyeket Anna Lászlóval szemben érez, és amelyek őt magát olyan levertté és tehetetlenné teszik.

Nézzük meg a helyzetet a másik oldalról is!

Ábra: László GT - Profillapja

 

László önmagáról alkotott képét a kék grafikon mutatja, melynek standard skála értékei mindenütt a normál övezetben vannak, N értéke szintén átlagos, egyedül E értéke mutat enyhe emelkedést. A profilt látva arra következtethetünk, hogy László eléggé árnyaltan értékelte saját magát, hiszen annak ellenére, hogy a kérdőíven szívesen jelölte meg a hármast, az összesítéskor egyik szélsőséges irányba sem tolódtak el a skálaértékek. Ez az a pont, ahol az itemenkénti analízis szolgálhatna részletesebb információkkal, bennünket azonban a párkapcsolati vonatkozások foglalkoztatnak, így ehelyütt megelégszünk azzal, hogy GT-S kérdőíve alapján László átlagövezetbe sorolható.

Más a helyzet azzal a profillal, ami László Annáról adott véleménye alapján rajzolódott (narancssárga vonal) ki. A két interpretációra szoruló értékből az első a kontroll skálán jelentkezik, László szemében Anna túlkontrollált, igazságfanatikus, túlbuzgó, a rendet túlságosan fontosnak tartó és ellazulni képtelen, amit erősít hangulatának depresszív színezete, szorongásossága, önkritikussága és a problémákon való gyakori töprengése. Anna egyszerre jelenlévő bizalmatlanságát és függőségét László is érzékeli tehát.

Ábra: Az Annáról szóló profilok

 

Az Annáról adott értékelések (saját: piros vonal, Lászlóé: narancssárga vonal) közel vannak a közepes szociális rezonanciát, a depresszív alaphangulatot és a közepes szociális potenciát illetően, eltérőek az alárendelődéssel és a rendszeretettel kapcsolatban, illetve mindkét részről normál övezetbe esnek a kapcsolatkészség skálán.


Ábra: A Lászlóról szóló profilok

 

A Lászlót jellemző profilok még hasonlóbbak, egyedül abban van eltérés közöttük, hogy Anna extrémen kiemeli László pozitív szociális rezonanciáját, dominanciáját és alulkontrolláltságát. Még az N és E skálák értékei is erősen fedik egymást.

 

Anna és László önképe, illetve egymásról alkotott képe erősen különbözik.

 

Ábra: Anna és László profiljai önmagukról illetve egymásról

 

Az önképek kapcsán sokkal visszafogottabb képet kapunk, mint az egymásról alkotott képek összevetése által, bár kétségkívül mindkét esetben komplementer elrendezésűek a profilok. A krízishelyzet előzményeinek ismeretében érthető, miért szélsőségesebb Anna megítélése: ő érzi becsapottnak magát, csalódott és bizalmát elvesztette.

Ábra: Anna és László összesített profilja

 

Az összkép alapján Anna és László az ötödik párkapcsolati típusba sorolható, azaz a "Párkapcsolat szorongás-leküzdési ütközetekkel" típusba, de nagyon közel állnak a 12. típushoz is, mely a "Konfliktusokkal terhelt hagyományos szerepmegosztás". Utóbbi mellett szól, hogy László szociálisan elismert, tekintélynek örvend, domináns, alulkontrollált, nem szorong, életerős és aktív, míg Anna szerepe szerint bizonytalan és szorongó, alaphangulata depresszív. A komplementer szerepszerkezet akadályozza a házastársak fejlődését és elősegíti a kölcsönös függést, aminek következtében már apróságok is megzavarhatják a kapcsolatot, hát még egy harmadik személy felbukkanása. A szorongás-leküzdési ütközetek jelenlétére utal, hogy erős depresszivitás és elhárítás van jelen a kapcsolatban. Anna kevéssé vonzónak tartja magát, alig szentel figyelmet a megjelenésére és depresszív, ugyanakkor azonban meg vannak róla győződve, hogy jó kapcsolatteremtő és nyitott. László változó mértékben igazolja vissza ezt az énképet. László énképe és Anna róla alkotott képe között nagy az átfedés, eltérés annyiban van, hogy Anna jobban kiemeli a férje dominanciáját és alulkontrolláltságát. Anna nyomott és elégedetlen, viselkedése szemrehányást fejez ki Lászlóval szemben. László láthatóan jobban megtalálja a helyét az életben, kényelmesebb és magabiztosabb. Agresszivitását inkább kifelé vezeti le, ahelyett, hogy depresszív módon maga ellen fordítaná. Anna és László között szükségleti ütközést láthatunk, a depresszív Anna bíztatást, ösztönzést és gondoskodást várna el férjétől, aki azonban inkább elzárkózik, sőt, más kapcsolatot keres, látván Anna nyomott hangulatát és állandó kétségeit.

 

A tesztek felvétele óta eltelt időben Zsuzsa és Péter kapcsolata továbbra is harmonikus, újra egymásra találtak házaspárként, színház és operabérletet vettek, és beiratkoztak egy tánctanfolyamra is. Néhány munkahelyi feladat átszervezésével azt is sikerült elérniük, hogy szerdánként távol maradhatnak az irodától. Ilyenkor családi napot tartanak, az időjárástól függően a gyerekekkel négyesben kirándulnak, bábszínházba mennek vagy egyszerűen csak otthon játszanak.

Zoltán és Tibor újra egymásra találtak. Tibor közbenjárásával Zoltán elhelyezkedett egy fordító irodánál heti harminc órában. Nagyobb lakásba költöztek, hogy a közelebbi társaságukkal való találkozások helyszíne az otthonuk lehessen. Ezzel Zoltánnak számos feladata lett a vendéglátással, a partik, bulik megszervezésével kapcsolatban. A körülmények változása sokat javított alaphangulatán, kifejezetten aktív lett szociálisan, potens és pozitívan rezonáló, ugyanakkor megőrizte simulékonyságát és rendszeretetét. Továbbra is az eredeti szerepmegosztásnak megfelelően működnek a kapcsolatukban, ami mindkettőjük számára nagyobb elégedettséget hoz, hiszen Zoltán együttlétre vonatkozó kívánságai teljesültek, így elmaradtak a féltékenységi jelentek is.

László azóta új életet kezdett barátnője lakásában. Anna a gyerekekkel eredeti otthonukban maradt, az édesanyja hozzájuk költözött. Közös megegyezéssel, békével váltak el. László gyerekeket hétvégén elviszi magukhoz (mindkettőjüket), Anna együttműködik velük, Ritával (László új társával) is gyakran kommunikál a gyerekekkel kapcsolatban, segíti a négyszemélyes programjaikat. Jól beilleszkedett a munkahelyén, szereti az állását, elégedett a helyzetével. Bár egyelőre egyedül van, az apás hétvégeken munkatársnőivel eljár kirándulni, túrázni. Alaphangulata rendeződött, önállóbb és magabiztosabb lett, újra a kezébe vette sorsa irányítását.

 
<< Második példa
Ellenőrző kérdések >>
> Részletes tartalomjegyzék <