Példák a Párklíma Skála alkalmazására I.

 

A Párklíma Skála hosszabb változatának (PKS) alkalmazását három eset bemutatásán keresztül szemléltetjük. Mivel a teszt magyarra fordított változatának bemérése egyelőre várat magára, a PKS német verziójának validitás vizsgálatai, nemek és életkorok szerinti normái azonban mind rendelkezésre állnak, ezért olyan párokat kértünk a teszt kitöltésére, amelyek mindkét tagja anyanyelvi szinten képes a német nyelv használatára. Mindhárom pár tanácsadási helyzetben töltötte ki az eredeti kérdőívet, a párok tagjai egyidejűleg, de két külön asztalnál ülve, egymásnak háttal jelölték válaszaikat, az eredmények megbeszélésére pedig a következő találkozás alkalmával került sor. (Valamennyi v.sz.-el felvettük a Giessen Tesztet is, annak eredményeit a vonatkozó fejezetben mutatjuk be.)

A kitöltött PKS tesztlapokat sablon segítségével értékeltük. A nyerspontokat skálánként és oldalanként vezettük át a profillap táblázatára, majd minden nyerspont értékhez kikerestük és beírtuk a nemi és életkori normának megfelelő értékpontot. Ezen értékek segítségével rajzoltuk fel a grafikus skálaprofilt mind a primér-, mind a globális skálákhoz. A párok grafikus profiljait az összehasonlításhoz egy közös profillapra is felrajzoltuk, és az értelmezéshez a PKS kézikönyv segítségével megállapítottuk, mely értékekben mutatkozik profiljaik között szignifikáns különbség, és milyen szinten. Ezt követően fogtunk az eredmények értelmezéséhez.

 

Első példa

 

Az első házaspár, akinek példáján a Párklíma Skála működését szemléltetni fogjuk, Péter és Zsuzsa. Péter 37, Zsuzsa 34 éves. A házasságuk nyolcadik évében járnak, két fiuk van, az idősebb négy, a kicsi két éves. A pár mindkét tagja diplomás, egy közös vállalkozást működtetnek Budapesten, mely fő profilját tekintve nyelvtanítással illetve külföldi munkaerő (elsősorban au-pairek) közvetítésével foglalkozik. Tanácsadásra kapcsolatuk gazdagítása érdekében jelentkeztek (Enrich Program, kapcsolat gazdagító tanácsadás), valamint azon kívántak dolgozni, hogy a családdal és a munkával kapcsolatos tevékenységeik jobb strukturálása, megszervezése mellett a kettesben, párként eltöltött idejük bővüljön.

Először tekintsük át Zsuzsa és Péter PKS tesztjének profillapját!


Ábra: Zsuzsa PKS profillapja

 

Hogy előbb egy általános képet kapjuk, érdemes a grafikus profil áttekintését a globális skálákkal kezdeni, és ezek kapcsán megvizsgálni a primér skálák eredményeit. Zsuzsa az első globális skálán, a kötődésen maximális értéket ért el, mely elsősorban a pozitív súllyal szereplő nyíltság skála itemeire adott válaszaiból adódik. A primér skálákat tekintve ebben a nyíltság dimenzióban a legszembetűnőbbek az eredményei, ami jelzi, hogy házasságukra jellemző mind a pozitív, mind a negatív érzésekkel kapcsolatos érzelmek kimutatása. Valóban látható volt a személyes találkozás alkalmával is, hogy Zsuzsa őszintén feltárta Péter felé saját és kapcsolatukra vonatkozó érzelmeit, gondolatait, vágyait, illetve Péter hasonló kezdeményezéseit is nyitottan fogadta. A másik tényező a kötődés, mely magas értékével jelzi, hogy Zsuzsa kifejezetten intenzíven éli meg a Péterrel való összetartozás érzését. Az összetartás primér skálán átlag feletti értékpontja jól mutatja Péter iránt érzett szolidaritását, az iránta való érdeklődését, a vele való érzelmi összeillését. Összefügg ezzel a konfliktushajlam skálán mutatkozó kép is: annak ellenére, hogy napjaik nagy részét együtt töltik (közös vállalkozás, közös gyermeknevelés), viszonylag csekély számban fordulnak elő közöttük konfliktusok. A házasság békés és harmonikus, a későbbi közös munka is megerősítette azt a már itt körvonalazódott képet, hogy a kapcsolatban jól működik a kommunikáció.

Zsuzsa a függetlenség globális skálán átlagos értéket mutat. Ez önmagába még kevés információ, hiszen meg kell néznünk a függetlenség előző skálához való viszonyát és később majd a Péter eredményeivel való illeszkedést is. Egyelőre annyit láthatunk, hogy az önmegvalósítás és a személyiségfejlődés lehetősége Zsuzsa számára házasságában adott.

A kontroll és az önállóság primér skálák értékei a normál övezetbe esnek. A kapcsolatnak megvannak a maga kimondott és kimondatlan szabályai, melyek Zsuzsa szemében fontosak ugyan, de nem kiemelkedők. A kapcsolatban képes megvalósítani magát, ennek során azonban a partnere szükségleteivel is kalkulál, igyekszik egyensúlyba hozni igényeiket.

A két első globális skála értékkülönbsége alapján a kapcsolatnak jó kilátásai vannak. A kötődés biztos talaján és a normál függetlenség keretein belül mozognak, ami hosszú távon pozitív hatást gyakorolhat a házasságukra. Globális profil alapján a házasság "+ csoport"-ba sorolható.

A motiváció/aktivitás normál értéke az jelzi, hogy a kapcsolat mentes az egyhangúságtól és passzivitástól, mindazonáltal tudnának (és szeretnének - hiszen ezért is jelentkeztek) még többet tenni azért, hogy közös élményeket szerezzenek. A kapcsolódó primér skálákat vizsgálva láthatjuk, hogy a kulturális orientáció tekintetében kissé visszafogottak, inkább a gyakorlati dolgokra összpontosítanak és viszonylag kevés idejük jut a kultúrára illetve egyéb intellektuális élmények szerzésére. A szabadidő aktív eltöltése skálán mutatott normál érték szintén alátámasztja jövetelüket: vállalkozó szelleműek, szeretnék az átlagosnál aktívabban és sokoldalúbban tölteni szabadidejüket, erre azonban egyelőre kevés az idejük. A szervezettség értéke illeszkedik a megismert élethelyzethez (cégvezetők, kétgyermekes szülők), tudjuk ugyanakkor, hogy ez a dimenzió egyik erőforrásként szerepelhet majd, erre az erősségükre érdemes építeni.

Ábra: Péter PKS profillapja

 

Első ránézésre is látjuk, hogy Péter válaszai alapján a házasság szintén a "+ csoport"-ba sorolható: a kötődés és a függetlenség értékei közötti különbség nála is szignifikáns - természetesen a kötődés szerepel magasabb, a függetlenség alacsonyabb pontszámmal. A kötődés globális skálában pozitív szerepet játszó összetartás és nyíltság átlag feletti értékkel jelentkezik, míg a konfliktushajlam a normál övezetben van. Péter grafikonja is megerősíti, hogy házasságukra jellemző mind a pozitív, mind a negatív érzésekkel kapcsolatos érzelmek kimutatása, nyíltak és őszinték, egyaránt feltárják saját magukra és a kapcsolatukra vonatkozó érzelmeiket, gondolataikat, vágyaikat, mindemellett nyitottan fogadják a másik ilyen irányú kezdeményezéseit is. Az összetartás Péter skáláján is jelentős értéket mutat, szolidaritás, egymás iránti érdeklődés, egymáshoz való illeszkedés jellemző. A konfliktushajlam értéke Péter megélése szerint is rendben van: nem keresik, de nem is kerülik a konfliktusokat, a normál kapcsolatban időnként jelentkező, megoldani való feladatnak tekintik azokat. Együttlétük békés, harmonikus, keveset bosszankodnak, ritkán haragszanak meg egymásra.

A függetlenség globális skálán lévő átlagos érték jelzi, hogy Péter számára is adott az önmegvalósítás és a személyiségfejlődés lehetősége. Elegendő önállóságot élvez, ugyanakkor alkalmazkodik is partneréhez és a körülötte élő többi személy igényeire is tekintettel van. Érdekes képet mutat azonban a kontroll primér skála, mely 20-as nyerspontjával a Péter korcsoportjának és nemének megfelelő normában eléri a maximális értékpontot. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy Péter számára nagy fontossága van a szabályoknak, normáknak, megállapodásoknak és azok teljesítésének, mely egyaránt vonatkozik az együttélésre és a párkapcsolatra. A kimondott és kimondatlan szabályok Péter szemében kötelező erővel bírnak - így van ez legalábbis Zsuzsával közös házasságában.

A motiváció/aktivitás normál értékei - hasonlóképpen, mint Zsuzsánál - jelzik a kapcsolat egyhangúságtól és passzivitástól való mentességét, mutatják ugyanakkor azt is, hogy van mit tenni ebben a témában: a kulturális programok és a szabadidő aktívabb eltöltése Péternél is megjelenő igény.


Ábra: Zsuzsa és Péter közös profilja

 

A profilok összehasonlításánál határozottan erős illeszkedést találunk. A globális skálák egyikében sincs az értékek között szignifikáns különbség. Az illeszkedő mintázat összhangra utal, a kapcsolat láthatóan stabil. Jó prognózist ad, hogy skálaértékei alapján mindkét fél a "+ csoport"-ba kerül, aminek köszönhetően házasságuk a harmadik párklíma típus kategóriába kerül.

A primér skálák közül is csupán egyetlennek az értékei térnek el 5%-os szinten szignifikánsan: itt a már említett kontroll skáláról van szó. A későbbi közös munka egyik kiindulópontját ennek a jellemzőnek a megbeszélése képezte. Kiderült: Péter nagyfokú törekvése arra, hogy a közösen kialakított normákhoz tartsa magát, eredetileg abból fakadt, hogy első gyermekük megszületésekor neki jutott oroszlánrész a vállalkozásukban, melyből Zsuzsa egy időre kivonódott. Ugyanakkor Péternek nagy igénye volt a családban való jelenlétre is, aminek érdekében hoztak néhány később igen előnyösnek bizonyult szabályt. Zsuzsa újbóli munkába állásával ezeknek a belső - legalább olyan mértékben családi, tehát szülői minőségükből adódó - szabályoknak a kommunikálása különösen fontossá vált, hiszen ezeknek köszönhetően tudták a gyerekek mellé alkalmazott au-pairnek átadni a számukra alapvetően fontos értékeket. Esetükben egyébként a kontroll és a konfliktushajlam skálák értékei között is összefüggés mutatkozott éppen emiatt: az ad hoc, folyton újra- és újratárgyalást igénylő, tűzoltás-szerű helyzetmegoldás helyett ők azt a kimondatlan szabályt alakították ki, hogy az előre látható helyzetekre időben felkészülnek, illetve a már kidolgozott problémamegoldások újabb szabályt képeznek. Ezzel valóban jelentősen képesek voltak csökkenteni a mindennapi stressz szintjét, és a kapcsolatukban jelentkező problémák számát is. Ugyanakkor erős igényük jelentkezett a "szabályozatlanul" kettesben töltött időre, amikor mintegy "levethetik" magukról a munkaadó, vállalkozó felnőtt és a felelősségteljes szülő szerepét egyaránt.

Az Enrich Program az erősségek és a kapcsolatban rejlő értékek építő felhasználására épít, amihez természetesen kiváló alapot adott Zsuzsa és Péter PKS profilja. Megvizsgáljuk még majd a Giessen tesztben mutatott képüket is, ehelyütt már csak annyit, hogy sikerült párkapcsolati igényeiknek és szükségleteiknek megfelelően alakítani életüket.

 
<< A PKS eredményeinek interpretációja
Példák a PKS alkalmazására II. >>
> Részletes tartalomjegyzék <