Példák a Párklíma Skála alkalmazására II.

 

Második példa

A második pár tagjai homoszexuálisok: Zoltán 31, Tibor 45 éves. A tesztfelvétel időpontjában két éve éltek élettársi közösségben. Zoltán kért tőlünk segítséget, mert úgy érezte, partnere kezd eltávolodni tőle, a kapcsolatuk kihűlő félben van. Az első találkozásra közösen érkezett Tiborral, akiről viszont hamar kiderült, hogy Zoltán féltékenységét viseli nehezen, ezért vállalta a közös munkát. Zoltán, bár főiskolát végzett, már másfél éve volt állástalan. Tibor egy fűtés- és hűtéstechnikai alkatrészeket gyártó vállalat magyarországi leányvállalatának vezetőjeként dolgozott rugalmas munkaidőben, ami esetében inkább jelentett 10, mint 8 órát naponta.

Először nézzük meg Zoltán PKS tesztjének profillapját!

Ábra: Zoltán PKS profillapja

 

Zoltán értékelésében a kötődés globális skálán kapcsolatuk középértéket mutat, ez a kép megerősíti, miért kért segítséget Zoltán: úgy érzi csökkent a kapcsolat korábbi harmonikussága, a kettőjük között lévő intimitás mélysége. A kapcsolattal való elégedettség és a kohézió érzése Zoltán elmondása szerint nem megfelelő. Hogy mégis normál övezetbe tartozó értékeket látunk mindhárom ide kapcsolódó primér skálán, az minden bizonnyal a kapcsolatuk korábbi állapotának tudható be. Az összetartás átlagértéket mutat, Zoltán és Tibor érdeklődnek egymás iránt, a megbecsülés tekintetében leginkább úgy jellemezhetjük a helyzetet, hogy méltányolják egymást. Az egymáshoz tartozás mérsékelt érzése, nyíltság tekintetében a gondok, bajok és örömök visszafogott megosztása, véleményük, érzéseik következményeket mérlegelő meggondolás utáni feltárása összefüggést mutat a konfliktushajlam alsó-közepes értékével - igyekeznek fenntartani a békés, harmonikus kapcsolatot, és elkerülni a vitákat, veszekedéseket, bár ezek a feszültség hatására időnként mégis felszínre törnek. Az előzmények ismeretében mindezek olyan jelek, melyek a változtatás szükségességére hívják fel a figyelmet.

A függetlenség globális skálán szignifikánsan magas értéket látunk a kötődés értékeihez képest (5%). Ez a függetlenség érték azt jelzi, hogy Zoltán olvasatában a kapcsolat rugalmas, benne az egyének nagyfokú önállóságot élveznek, szabadságuk van, lehetőséget kapnak az önmegvalósításra, módjuk van a személyiségfejlődésre. Tudjuk ugyanakkor, hogy Zoltán számára ez a függetlenség inkább riasztó, azt jelenti, hogy itt mindenki azt tesz, amit akar, elmennek egymás mellett. Helyzetéből kifolyólag ő inkább támogatottságot és függőséget igényel, éppen ezek hiányolása jelentette neki azt a szenvedésnyomást, amely elhozta a rendelésünkre. A kapcsolódó primér skálák közül az önállóság normál értéket mutat, a kontroll azonban átlag feletti. Eszerint a párkapcsolatukban, együttélésükben fontosnak tartja a kimondott és kimondatlan szabályokat, és azok teljesítését.

A kötődés és a függetlenség értékkülönbsége alapján a kapcsolat a "- csoport"-ba sorolható, mely a kapcsolati elégedettség csökkenését és a különválás lehetőségét vetíti előre.

A motiváció/aktivitás skálán mutatott kiemelkedő értékek ugyanakkor bíztatóak, a későbbi munkára nézve erőforrásként értékelhetők: láthatóan aktívan töltik a szabadidejüket, és sokat tesznek azért, hogy minél több közös élményt szerezzenek. Nemcsak a kultúra iránt érdeklődnek és számos közös kulturális programot látogatnak, de olyan téren is élénkek, mint például sport vagy hétvégi kirándulások. A kulturális orientáció primér skála magas értéke arra utal, hogy Zoltán és Tibor osztják a művészet és az irodalom iránti érdeklődésüket, és ezek a témák közös beszélgetés és közös programok alapját képezik. A szabadidő aktív eltöltése maximális pontszámú, erős aktivitás, kifejezetten élénk vállalkozó kedv jellemzi a párt a közös időtöltés tekintetében, ápolják kapcsolatukat, figyelnek rá.

A teljesítményorientáció átlagos értéke a helyzet ismeretében jó kompromisszumnak tűnik: individuális síkon nagy jelentősége van a teljesítménynek Tibor számára, míg Zoltán aktuálisan bármennyire törekedne is a munkában való sikerességre, állás híján ennek kevéssé engedhet. A téma tehát csak mérsékelten releváns a párkapcsolatban, a partnerek közötti kommunikáció inkább a szabadidős elfoglaltságokat, az azzal kapcsolatos örömöket érinti. Sajnos ez azt is jelenti, hogy egymás ösztönzését tekintve korlátozottak a lehetőségeik.

A szervezettség emelkedett értékre arra utal, hogy a közös életük mindennapjait gondosan tervezik, a kapcsolaton belül rendre, tervezettségre törekednek, és érzik közös felelősségüket életközösségükért.

Zoltán profilja alapján elkezdtek körvonalazódni a közös munka lehetséges irányai, fontos volt azonban Tibor teszteredményeit és a közös képet is áttekinteni a helyzet pontosítása érdekében.

Ábra: Tibor PKS profillapja

 

Tibor értékelésében a kötődés alakulása nagyon hasonló. A globális skálaérték szerint átlagos mértékben tartja kiegyensúlyozottnak és harmonikusnak kapcsolatukat. A kapcsolódó primér skálákat tekintve azonban differenciáltabb képet kapunk. Bár mind az összetartás , mind a nyíltság értékei a normál övezetbe esnek, az előbbi a felső, az utóbbi pedig az alsó övezetbe, a közöttük lévő különbség pedig szignifikáns (5%). Ez arra utal, hogy Tibor összetartozás tudata erős, törődik Zoltánnal, szolidaritást mutat irányába, ám ez időnként a nyíltság rovására megy: bizonyos helyzetekben a kapcsolat zökkenőmentesebb működése érdekében, Zoltán érzéseire tekintettel inkább megtartja magának mondanivalóját. Ezt erősíti a konfliktushajlam normál övezet alatti értéke is, kerülni igyekeznek a kapcsolaton belüli bosszankodást, vitákat, veszekedéseket, agressziót, a béke és harmónia fenntartására törekednek.

A függetlenség globális skálán Tibor extrémen alacsony értéket mutat. A kapcsolatban az ő megítélése szerint kevés a szabadság, erősen függenek egymástól, alig van módjuk saját önmegvalósításra, személyes fejlődésre, viszonyuk vonatkozásaiban rugalmatlanok. Hogy ez a helyzetértékelés Tibor számára milyen fokú elégedettséggel jár, az természetesen csak a személyes beszélgetésekből bontakozhatott ki, de már itt megengedhettük azt a feltételezést, hogy Tibornak vannak próbálkozásai függetlensége fokozására. A primér skálákat tekintve az önállóság enyhén átlag alatti értéken van, Tibor úgy érzi, kevésbé szabadon és önállóan tehetik kapcsolatukban azt, amit szeretnének. Ha valamelyikük szükségleteinek megfelelően önmegvalósítása törekszik, könnyen megesik, hogy partnere kirekesztettnek, mellőzöttnek érzi magát. A kontroll maximális értéke a kapcsolati szabályok, normák kötelező érvényére és nehezen változtatható mivoltára utal, legyenek azok kimondottak vagy kimondatlanok.

A kötődés és a függetlenség egymáshoz való viszonya (különbsége) alapján a kapcsolat a "+csoport"-ba sorolódik, fontos látnunk azonban, hogy nem a kötődés magas értéke társul itt a függetlenség közepes értékéhez, amint az alapjában a "+ csoport"-okban történik, hanem a kötődés normál értéke jár együtt a függetlenség minimális értékével, ami mindenképpen odafigyelésre int.

A motiváció/aktivitás globális skála maximális értéke itt is bíztató erőforrásként mutatkozik: aktív közös szabadidő eltöltés, törekvés az együttes élményszerzésre, kulturális érdeklődés, élénk vállalkozó kedv, igyekezet a kapcsolat ápolására, élénken tartására. Az összefüggő primér skálák közül a kulturális orientáció maximális pontszámú, a szabadidő aktív eltöltése skála pedig kiemelkedő értékű.

A teljesítményorientáció normál övezetbe esik, ennek kapcsolati értelmezéséről már szóltunk Zoltán PKS profilja kapcsán. Megerősíteni látszik az ott megkockáztatott interpretációt: az individuális különbségek miatt a téma párkapcsolati relevanciája mérsékelt, a partnerek közötti kommunikáció inkább a szabadidős elfoglaltságokat, az azzal kapcsolatos örömöket érinti, a munkával kapcsolatban egymás ösztönzését tekintve egyelőre korlátozottak a lehetőségek.

A szervezettség maximális értékkel van jelen Tibor profilján. A kapcsolaton belül rendkívül erős a rendre, tervezettségre való törekvés mind az időbeosztás, mind a rendezettség tekintetében. Szerfelett gondosan terveznek, együttélésükben alig vagy egyáltalán nem fordul elő improvizáció. Mélyen átérzik egymás iránti felelősségüket. Ez a közösen megélt felelősség a másik fontos erőforrás a kapcsolatban, később még visszatérünk rá, de előbb nézzük meg kettőjük grafikus profiljának összevetését.

 

Ábra: Zoltán és Tibor közös profilja

 

A globális skálák közül egyedül a függetlenség tekintetében mutatkozott szignifikáns különbség, ez azonban rendkívül fontos szempontokat ad a kapcsolat értékeléséhez. Egyrészt azt láthatjuk belőle, hogy szélsőségesen eltérően vélekednek a kapcsolatukban jelenlévő függőség illetve függetlenség milyenségéről. Tibor teljes dependenciát él meg, miközben Zoltán úgy érzi, egymástól erősen függetlenül, talán túlságosan is nagyfokú szabadságban telnek hétköznapjaik. Ebből az is jobban érthető, mi lehet annak a viselkedésnek a hátterében, amit Tibor Zoltán féltékenykedéseként él meg, és mire vonatkozik, amit Zoltán úgy jellemez, mint egymástól való eltávolodást, a kapcsolat kihűlését.

A primér skálák illeszkedését vizsgálva egyedül a függetlenséghez kapcsolódó önállóság skálán találtunk szignifikáns különbséget: Tibor jelentősen alacsonyabb fokúnak élte meg a kapcsolatukban lehetséges önmegvalósítás, a saját igények másiktól független kielégítésének lehetőségét.

A skálaösszefüggések szempontjából a második globális skálán mutatott eltérések miatt Zoltán a "- csoport"-ba került, míg Tibor a "+csoport"-ba sorolódott. Párklíma típusukat tekintve így egyrészt az első, másrészt a harmadik kategóriába kerülnének, emlékezzünk azonban Tibor alacsony függetlenség értékére. Ennek alapján sajnos inkább az első kategóriába sorolhatók, ez is jelzi a pillanatnyi kép összetettségét. A pszichológusi feladat az elsődlegesen a motiváció/aktivitás skála segítségével fellelt erőforrásokra építve a függetlenségben mutatkozó különbségek tisztázása után egymáshoz közelíteni a feleket. A közös munkát ennek szellemében, elsősorban a körülményekre összpontosítva kezdtük el, melyhez további adalékokat szolgáltattak a később ismertetésre kerülő Giessen teszt eredményei.
 
<< Példák a PKS alkalmazására I.
Példák a PKS alkalmazására III. >>
> Részletes tartalomjegyzék <