A Párklíma Skála globális skálái

 

Az ábrán vázoltuk a globális és a primér skálák összefüggéseit, valamint az is jelöltük, hogy a kilenc primer skála közül melyek szerepelnek pozitív és melyek negatív súllyal a három globális skálában. A Párklíma Skála rövid változatában csak az a 24 állítás szerepel, amelyek a három globális skála értékét adják. Így a globális skálák mind a teszt rövid, mind a hosszú változatának felvétele után felrajzolhatók. Az egyes skálák értékeit a válaszadó rendelkezésére álló négy válaszlehetőség alapján számítjuk ki, melyek a következők: "tökéletesen igaz", "inkább igaz", "inkább nem igaz", "egyáltalán nem igaz".

Kötődés

A globális skálák közül az első a kötődés skála, mely egyik oldalról az összetartozás minél erőteljesebb érzését mutatja. Az ezzel kapcsolatos itemek az összetartás primér skála itemjeivel azonosak. A kötődés skála emellett a konfliktusok minél csekélyebb számát jelzi, melyet a konfliktushajlam primér skála itemjeinek fordított értékű pontozásából kapunk. Ide tartoznak pozitív súllyal a nyíltság primér skála bizonyos itemjei is, melyek azt mutatják meg, hogy a felek mennyire tudják kifejezni érzéseiket. A kapcsolatok jelentős részében a kötődés az egymás iránt érzett szolidaritással, a kommunikáció mértékével jellemezhető.

Függetlenség

A második a függetlenség globális skála, mely két primer skálát ölel fel, a kontroll és az önállóság skálákat. A kapcsolatok azon részeiben, ahol az egyén nagyfokú önállóságot élvez, a kapcsolat sokkal rugalmasabb. Sok esetben a partnerek különböző mértékben vágynak önállóságra, függetlenségre. A kapcsolatok jelentős hányadában a partnereknek szinte semmilyen szabadságuk nincs. Az egyénnek nincs lehetősége saját maga megvalósítására, így nincs mód a személyiség fejlődésére.

Motiváció/aktivitás

A motiváció/aktivitás globális skálához tartozik a kulturális orientáció és a szabadidő aktív eltöltése primér skála. Ebben a dimenzióban azok a párok érhetnek el magas pontszámot, akikre jellemző, hogy aktívan töltik a szabadidejüket, sokat tesznek azért, hogy minél több közös élményt szerezzenek. Ezzel ellentétben vannak olyan kapcsolatok, melyeket egyhangúság, passzivitás, a kultúra iránti teljes érdektelenség jellemez.

 

A Párklíma Skála primer skálái

 

A primér skálák kizárólag a hosszabb változatú Párklíma Skála felvételekor rajzolhatók fel. Amennyiben a párkapcsolatot alaposabban kívánjuk vizsgálni, ajánlatos tehát az 54 itemes tesztet használnunk.
PKS primer skálái a párkapcsolatokat elemző kilenc, egyenként hat itemből álló szubskálákból épülnek fel. Az 54 item meghatározott sorrendben követi egymást. A lehetséges válaszok természetesen itt is a "tökéletesen igaz", "inkább igaz", "inkább nem igaz", "egyáltalán nem igaz" jelzésű négyfokozatú skálán helyezkednek el. A következőkben a különböző skálák leírását követően azok értelmezését igyekszünk azzal is megkönnyíteni, hogy egy-egy példamondatot is bemutatunk.

Összetartás

Ez a skála arra a kérdésre ad választ, hogy a párok mennyi szolidaritást mutatnak egymás iránt, mennyire erős az összetartozás tudatuk, illetőleg mennyire érdekli őket a másik, mennyire illenek össze érzelmileg.
Példa item: Kapcsolatunkban mindkettőnket foglalkoztatják a másik gondjai és bajai.

Nyíltság

Mind a pozitív, mind a negatív érzések tekintetében nagyon fontos hogy a partnerek mennyire tudják kimutatni érzelmeiket. A skála azt a kérdést helyezi előtérbe, hogy a párok mennyire tudják megbeszélni saját, illetve egymással kapcsolatos problémáikat.
Példa item: Kapcsolatunkban mindenről teljesen nyíltan tudunk beszélni.

Konfliktushajlam

A párklíma ezen skálában jelentkező megközelítése a kapcsolaton belüli vitákra, kisebb-nagyobb súrlódásokra mutat rá. Egyaránt alkalmazható jobban illetve kevésbé ingerült, valamint egészen agresszív kapcsolatokra.
Példa item: A kapcsolatunkban már apróságokon is bosszankodunk.

Önállóság

Nagyon fontos, hogy kapcsolatában az egyén szabadnak érezze magát, saját szükségleteinek megfelelően úgy tudja megvalósítani önmagát, hogy mindeközben a partnere sem érezze magát kirekesztettnek.
Példa item: Kapcsolatunkban mindenki anélkül teheti azt, ami megfelel kedvtelésének vagy érdeklődésének, hogy a másik megharagudna rá.

Teljesítményorientáció

Ez a skála a kapcsolaton belüli teljesítményt, valamint a versenyszellemet öleli fel. Egymás ösztönzését, illetve egymás teljesítményének megítélését boncolgatja.
Példa item: Kapcsolatunkban gyakran kerül szóba, hogy mennyi jó tulajdonsággal rendelkezik a másik.

Kulturális orientáció

A Párklíma Skála ezen skálája azt latolgatja, hogy a pár mennyire nyitott a kultúra, illetve az intellektuális dolgok iránt. Azt vizsgálja, milyen gyakorisággal járnak színházba, látogatnak kiállításokat, illetve az elemzés arra is kiterjed, hogy a párok mennyire tudják megbeszélni, mennyiben képesek egymással megosztani az ott látottakat, közös élményeiket.
Példa item: Ha utazunk, azon vagyunk, hogy minél jobban megismerjük az ország történelmét és kultúráját.

Szabadidő aktív eltöltése

Ez a skála azzal foglalkozik, hogy milyen aktívan, sokoldalúan tölti egy pár a szabadidejét. Fontos jellemzője a párkapcsolatnak, hogy milyen mértékű aktivitás, mekkora vállalkozó kedv jellemzi a párt.
Példa item: Gyakran járunk moziba, sporteseményekre, vagy kirándulni.

Szervezettség

A skála a kapcsolaton belüli felelősségérzetet, a rendre, tervezettségre való törekvést vizsgálja. Egyaránt tekintetbe veszi a tervszerűséget, az időbeosztást, valamint a rendezettséget. Természetesen mindezeket a kapcsolaton belül elemzi.
Példa item: Kapcsolatunkban nagyon pontosan fel vannak osztva a tennivalók, és mindenki pontosan tudja, hogy mi a kötelessége.

Kontroll

Ez a skála kimondott és kimondatlan szabályokat foglal magába, olyanokat, melyek a párkapcsolatban kötelező erővel bírnak.
Példa item: Kapcsolatunkban kevés olyan szabály van, amit be kell tartani.

A primér skálákat tekintve a Moos-i paradigmában szereplő szociális környezeti alapdimenziók közül az első a kapcsolat dimenzió, mely a közelséget, segítséget, támogatottságot tükrözi. Ebbe a kapcsolat dimenzióba tartozik a Párklíma Skála első három primér skálája, az összetartás, a nyitottság és a konfliktushajlam. A második Moos-i dimenzió az önállóság, a függetlenség mértékét mutatja, ez a személyiségfejlődés dimenziója. A személyiségfejlődés dimenzióba sorolható a Párklíma Skála következő négy primér skálája, az önállóság, a teljesítményorientáció, a kulturális orientáció és a szabadidő aktív eltöltése. A Moos által harmadikként jelzett rendszerfenntartó, illetve változás dimenzió, az adott szociális környezetben jelenlévő rendet, szervezettséget és kontrollt vizsgálja. Ennek az állandóság- és változás dimenziónak a körébe tartozik a Párklíma Skála utolsó két primér skálája, a szervezettség és a kontroll.

 
<< A Párklíma Skála előzményei
A Párklíma Skálával vizsgálható...>>
> Részletes tartalomjegyzék <